Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA
POZNAŃ DESIGN FESTIWAL. KOMUNIKACJA. Rozmowy w czasie niepewności
Poznań, 22 do 30 września 2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi ustawa z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej: „Ustawą”), a także Kodeks Cywilny i  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1583) 
 2. Regulamin dotyczy Wydarzenia pod nazwą „Poznań Design Festiwal. Komunikacja. Rozmowy w czasie niepewności” (zwanego dalej „Festiwalem”), który odbywa się w dniach 22-30 sierpnia 2023 roku.
 3. Organizatorem  wydarzenia jest Fundacja Made in Art, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000329905, przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 781-183-68-94, REGON: 301110477; 99, NIP: 7282604912 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 4. Festiwal odbywa się w różnych lokalizacjach Poznania, a przede wszystkim w:
 1. Centrum Kultury Zamek (ul. Święty Marcin 80/82),
 2. Stary Browar (ul. Półwiejska 42),
 3. Galeria Pyramida Hub (ul. Garbary 64),
 4. Brama Poznania (ul. Gdańska 2),
 5. Studio graficzne BĘKARTY (ul. Szyperska 3),
 6. Wołyńska 9 (ul. Wołyńska 9)
 7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28)
 8. Showroom Intu (ul. Chwaliszewo 61) 
 9. MIUFORM showroom, Mielżyńskiego 27/29, 
 10. Introligatornia Lewandowscy (ul. Ślusarska 16B)
 11. Hadaki (ul. Garbary 50)
 12. Pracownia Lutnicza Niewczyk&synowie (ul. Woźna 6)
 13. Pracownia szewska Bernard Jakubowski (ul. Kopernika 10)
 14. Pracownia OYCA (ul. Półwiejska 14/12)
 15. Pracownia Fotograficzna Dark
 16. Dr Shoes (ul. Mostowa 3a)
 17. Pracownia kaletnicza Gecco (ul. Grobla 3)
 18. Biała Wierzba Pracownia i sklep dla ceramików (ul. Międzyborska 67/10).
 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom Festiwalu, poprzez określenie zasad i warunków uczestnictwa ich obowiązujących.
 2. Każda osoba przebywająca w czasie trwania Festiwalu na jej terenie jest zobowiązana stosować się do postanowień Regulaminu.

II. WSTĘP I UDZIAŁ W IMPREZIE

 1. Udział w wydarzeniach stanowiących program Festiwalu jest bezpłatny.
 2. Organizator zastrzega wymóg wcześniej rejestracji na wybrane wydarzenia.
 3. Udział w Festiwalu odbywa się na podstawie świadomej i jednoznacznej akceptacji przez uczestnika ryzyka w zakresie możliwości zakażenia COVID-19 podczas Festiwalu, a także bezwarunkowego zrzeczenia się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora wynikającej z potencjalnego zakażenia.
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Festiwalu osobom:
 1. pod wpływem alkoholu,
 2. pod wpływem substancji psychoaktywnych,
 3. z widocznymi objawami chorobowymi, które mogą sugerować COVID-19 (przede wszystkim kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura),
 4. nieprzestrzegające Regulaminu.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU:

 1. Wstęp na wydarzenia Festiwalu jest możliwy w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej www.poznandesignfestiwal.pl
 2. W przypadku podejrzenia łamania regulaminu lub przepisów prawa, organizator ma prawo do dokonania rejestracji (audio i wideo) zachowań osób, których zapisy będą przekazane policji lub prokuraturze.
 3. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności reklamowej, handlowej i zarobkowej bez wcześniejszego uzyskania zgody Organizatora.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW FESTIWALU:

 1. Udział w Festiwalu oznacza zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych i informacyjnych Festiwalu, zgodnie z ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1191, art. 81).
 2. Zgoda na wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, a także w zakresie liczby publikacji.
 3. Prawa autorskie majątkowe do wykonywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie zdjęć, filmów i nagrań należy do Organizatora.
 4. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora wysyłając e-mail na adres hello@poznandesignfestival.pl lub list polecony na adres: Fundacja Made in Art, ul. Bonin 26/33, 60-658 Poznań.
 5. Rejestracja i uczestnictwo w Festiwalu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora oraz wypełnienie przez Organizatora w stosunku do Uczestników obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia właściwej organizacji Festiwalu.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane nie dłużej niż 14 dni po zakończeniu Festiwalu, po czym zostaną trwale usunięte.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich korekty i usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, a także odwołania poszczególnych wydarzeń lub całego Festiwalu w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, zaostrzenie reżimów sanitarnych związanych z epidemią COVID-19, siła wyższa) bez uprzedzenia, a uczestnikom nie przysługują z tego tytułu odszkodowania ani rekompensaty.
 2. Prawa do nazwy i identyfikacji graficznej posiada Organizator.
 3. Regulamin wchodzi w życie 22 września 2023 i jest dostępny na stronie internetowej www.poznandesignfestiwal.pl i w biurze Festiwalu (Stary Browar, Słodownia +1, ul. Półwiejska 42).
 4. Treść regulaminu może ulec zmianie ze względu na uzasadnioną konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom oraz właściwego przebiegu Festiwalu.